dinsdag 2 september 2014

De Illusie van Angst - September 2014 - Ronna Herman

Aartsengel Michael


Doorgegeven via Ronna Herman, LM-09-2014 (September 2014)
Geliefde meesters, zullen jullie gedurende een moment met mij pauzeren en de inventaris opnemen van jullie recente prestaties, en wat voor jullie als een nederlaag of een mislukking mag schijnen te zijn? Ik zou graag voor jullie willen om nauwkeuriger te kijken en tot een beter begrip te komen als tot waar de initiatie en de ascentie processen helemaal over gaan. Jullie krijgen een duidelijker beeld van de werkingen van de kosmische wet en de pracht en ingewikkeldheid van ons Sub-universum als de sluier van vergeetachtigheid opgetild is en jullie in beginnen te tappen op de wijsheid van jullie Hogere Zelf en Superbewuste denkvermogen. Echter, jullie hebben nog steeds twijfels en zijn verward wanneer jullie geconfronteerd worden met enige van jullie oude angsten en emoties.
De gehele mensheid, zonder uitzondering, gaat met grote sprongen vooruit, ja, zelfs diegenen die klem of in de knoei lijken te zitten in het slachtofferschap, en de karmische wisselwerking van oorzaak en gevolg, het drama van goed en kwaad of het dualiteit/polariteit bewustzijn. Diep binnenin ieder gevoelhebbend Wezen is er een onbehagen, een hunkering, een gevoel dat veranderingen gemaakt moeten worden, dat zij niet door kunnen gaan in dezelfde oude pijnlijke patronen van het bestaan. Zoals jullie waarnemen, zullen sommigen kiezen om het fysieke voertuig te ontruimen, terugkerend naar de geestelijke vorm om een gemakkelijkere, vriendelijkere tijd af te wachten om terug te keren en de reis van de fysieke expressie voort te zetten. Anderen worden stoutmoedig als zij in/naar het onbekende uitreiken en ontdekken dat wij daar wachten om hen te helpen, en dus beginnen zij te hopen en te dromen terwijl zij de controle van hun bestemming nemen.
Net zoals jullie alle negatieve herinneringen en energieën binnenin jullie fysieke/etherische, mentale en emotionele structuur moeten her/erkennen, opruimen en loslaten, aldus is het ook met jullie Moeder Aarde. Dit is de bron van het"vernietigingsproces" dat jullie allemaal zozeer vrezen, maar het hoeft niet zo radicaal catastrofaal te zijn als dat voorspeld werd en zoals jullie ertoe geleid werden om te geloven. Het is waar, alles dat niet in harmonie is met de hogere frequentietrillingen van het Nieuwe Tijdperk moet getransmuteerd, getransformeerd of opgetild worden; nochtans, kan dat bereikt worden door bewust te worden van de kernovertuigingen welke niet resoneren met het meer ijle hogere vierde en vijfde dimensionale besef van de toekomst. Zoals jullie bewust zijn, streeft jullie Moeder Aarde er ook naar om een hoger niveau van God-bewustzijn te verkrijgen. Om dit aldus te doen, moet zij de negatieve stroom van kernherinneringen binnenin het astrale gebied/haar auragebied opruimen, de maalstroom van de negatieve massale bewustzijnsovertuigingen van de mensheid van vele voorbije eeuwen. Dit is waar velen jullie moeilijkheden hebben. Jullie zijn nog niet in staat om te onderscheiden welke jullie eigen kernovertuigingen zijn in plaats van deze gecreëerde door de vele verschillende rassen, culturen en religies gedurende de vele verstreken eeuwen.
Als je begint bewust te worden van en in het eenheidsbewustzijn dipt, hetgeen grote verwondering, vreugde en een gevoel van niet langer meer alleen te zijn creëert, opent het ook de deur voor jou om in te tappen op deze oude herinneringen van angst, mislukking, verraad en schaamte die anderen in hun auragebied dragen. Jullie krijgen niet alleen maar de positieve energieën, geliefden; een deel van jullie missie is om de gehele mensheid te helpen bij het bewust worden van diens zelfbeperkende overtuigingen, en de negatieve, vernietigende gedachtevormen en handelingen. Dat is waarom er zoveel zinloos geweld lijkt te zijn, waarom zovelen in kwaadheid en pijn uithalen. De wereld van de vorm schijnt diegenen te verpletteren en te kneuzen die hun eigen creaties niet onder ogen kunnen komen en niet kunnen erkennen dat zij, inderdaad, hun eigen hel-gevulde wereld van angst en lijden gecreëerd hebben. Zij beschuldigen alles en iedereen behalve zichzelf. Want zonder de ziel of het Hogere Zelf toe te staan te helpen bij het genezingsproces, is het gewoonweg te pijnlijk om hun creaties onder ogen te komen, en de persoonlijkheid van het ego-verlangen wordt zelfs sterker en komt meer in controle van de gedachteprocessen en gedragspatronen.
Dat is waarom wij "alle stoppen eruit trekken," zou je kunnen zeggen, om diegenen van jullie te helpen die de voorhoede zijn, diegenen die de weg openen en het pad voor anderen om te volgen creëren. Het proces moet duidelijk zijn; het moet eenvoudig en niet gecompliceerd zijn zoals de oude wijsheidsleringen waren, want in het verleden, was het ascentieproces ontworpen voor een select groepje. Diegenen van jullie die de leraren en de Wegwijzers zijn hebben ervaren, of ervaren, alle emoties, angsten en tegenslagen welke de mensheid breedvoerig zal confronteren. Velen van jullie hebben een grote opoffering gemaakt en stemden in om vele testen te doorstaan of te ervaren die niet van jullie eigen maaksel waren (maar een opeenstapeling van de geheugen/energiepatronen van andere delen van jullie grotere Wezen). Met andere woorden, velen van jullie kwamen met energieën die samengesteld waren van vele verschillende facetten of expressies, welke jullie niet direct als een ziel ervaren hebben, maar waar jullie mee instemden om deze geplaatst te hebben in jullie energie (aura) gebieden en jullie DNA, zodat jullie deze onvolkomenheden zouden moeten balanceren en overwinnen. Dus, geliefden, oordeel een prachtige, ontwaakte ziel niet die veel meer dan hun aandeel van moeilijkheden gehad schijnen te hebben. Houd hen in ere; tracht hen te evenaren, want zij effenen de weg voor jullie.  
En dus, vragen wij jullie om de patronen van angst en twijfel die tevoorschijn komen te observeren, datgene wat jullie tegenhoudt van te verhuizen naar het volgende niveau van ver-LICHT-ing. Elk niveau heeft diens eigen tests, beproevingen en valkuilen, en velen van jullie belemmeren jullie voortgang omdat jullie de oude diepe kernenergiepatronen niet los kunnen laten. Velen zijn nog steeds gevangen in eenworsteling naar macht, aan de ene kant, ondertussen grote daden van goedheid creërend en uitvoerend, maar proberen nog steeds om hun waarheden of manieren van denken aangaande anderen te controleren of te forceren. Velen van diegenen die nog steeds het gevoel hebben dat zij moeten dienen en op moeten offeren om spiritueel te groeien daar wordt van geprofiteerd door diegenen die niet geleerd hebben, dat wat je van een ander onrechtmatig neemt, uiteindelijk, je alleen maar van jezelf afneemt. Velen zitten nog steeds gevangen in relaties welke belemmerend en pijnlijk zijn, in plaats van ondersteunend te zijn en groei en uitbreiding toe te staan. Zij zijn bang om uit de status-quo vandaan te treden of verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen spirituele groei en welzijn. Zovelen zijn bang om hun nachtmerries en slechte dromen onder ogen te komen, want zij mogen ertoe komen te beseffen dat zij van hun eigen maaksel zijn, en dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen transformatie. Stagnatie en een gevoel van futiliteit/nietigheid zijn de formules voor de dood, geliefden: de dood van de emoties, de dood van de mentale alertheid, hoop en dromen, en uiteindelijk, de dood van het fysieke voertuig. 
Wat zijn op dit moment jullie grootste angsten, dierbaren? Wat voor obstakels houden jullie tegen van het openen van de volgende deur naar hoger besef en meesterschap? Voordat jullie het geschenk van de Eerste Straal van de Goddelijke Wil kunnen accepteren en hanteren, moeten jullie je angsten en demonen onder ogen komen en overwinnen. Wij hebben de afgelopen jaren getracht om jullie de gereedschappen en de wijsheid te geven om dit te volbrengen, maar uiteindelijk is de taak alleen van jullie. Deze volgende jaren zijn kritisch, en wij hebben dit vele keren eerder gezegd; echter, het is belangrijk dat jullie je bewust worden van hoe snel het proces van de evolutie nochtans is, of dat de ascentie van de mensheid vooruitgaat. Als jullie op het spoor willen blijven en bij willen blijven met de versnelling van de frequentie van jullie planeet en met diegenen die naar de sterren op hun weg terug naar huis reiken, moeten jullie het eens worden met jullie zelf, met jullie angsten, en jullie gevoel van ontkoppeld te zijn van jullie Hogere Zelf en de rijken van het Licht.
Sta mij toe jullie een geschenk te geven, een oefening welke jullie zal helpen om door de inperkende muren van jullie angsten en twijfels heen te breken en jullie te helpen om deze patronen die jullie niet langer meer dienen los te laten. Wij wensen om jullie op het hart te drukken hoe schadelijk de energieën van angst zijn … energieën welke jullie tegenhouden van de geschenken van meesterschap terug te vorderen … en hoe eenvoudig het is om door hen heen te gaan.
Ga voor een spiegel staan of houd een spiegel in je hand en staar in deze spiegel terwijl je dat in je gedachten brengt wat je het meeste vreest. Net zoals wij je geleerd hebben hoe jouw lichaam te vullen met Licht, vraag Ik je nu om deze angst toe te staan deze angst op te bouwen terwijl je het ergst mogelijke scenario creëert en voorstelt dat met deze angst te maken heeft. Voel dat het jouw lichaam begint te doordringen, voel het specifiek in je hart en zonnekracht centrum, terwijl jij je bewustzijn door jouw gehele lichaam heen beweegt en voel de inperking, de stress, de misvormde energie in jouw Wezen kruipen en erin doordringen. Kijk nu in je eigen ogen, zie de pijn, bestudeer jouw gezichtsuitdrukking terwijl het verandert en veroudert. Voel de druk opbouwen totdat je weet dat je niet meer kunt tolereren. Nu, geliefde meesters, neem verscheidene diepe ademhalingen terwijl je dieper en dieper in jouw Heilige Hart Centrum gaat en trek de Heilige Liefde van onze Vader/Moeder God van binnenuit jouw Diamanten Kern God Cel naar voren … een kostbaar geschenk dat altijd beschikbaar is om je door iedere beproeving of test heen te helpen. Doe een beroep op je OverZiel-Zelf om jou te vullen met de genezende frequenties van de Violette Vlam, en met al je zintuigen bewust wordend terwijl dit wonderbaarlijke geschenk door jou en rondom jou heen gutst. Kan je de angst vast blijven houden of ontbindt het in/naar nietsheid terwijl dit magische elixer van liefdevolle energie jouw Wezen doordringt?
Nogmaals, kijk in de spiegel en zie hoe zacht jouw ogen geworden zijn; hoe jeugdig je gelaat is. Voel de uitbreiding in je hart en de bevrijding van de stress en strakheid binnenin je lichaam en structuur van de spieren. Angst kan niet bestaan waar er Licht is … waar er Liefde is. Adem in het geschenk van het leven … adem diep van de Essentie van de Schepping welke aan jou aangeboden wordt. Wanneer je in angst bent, beperk je en snijd je de stroom van de Pranische inhoud van het leven af. Dit mag een drastische uitoefening lijken te zijn, maar in waarheid is het een groot geschenk, want velen van jullie kunnen geen vooruitgang boeken totdat jullie jezelf in de spiegel onder ogen komen, en jullie je angsten toestaan om naar jullie terug te reflecteren. Je zult bewust worden dat de angst niet "daarbuiten" ontstaat, maar van binnenuit.
Steeds meer van jullie worden zich bewust van jullie levensmissie en hoe belangrijk het is. Vrees niet om stoutmoedig naar buiten te treden, dierbaren. Omdat jullie helpen bij de genezing en oplossing van de negatieve frequentiepatronen van jullie voorouderlijke afstamming. Terwijl jullie opwaarts op het Pad van Licht gaan, zullen jullie ook de wijsheid en de rijkdom van de positieve ervaringen van al de vele levens van jullie zielkameraden tot jullie beschikking hebben. Dit is het wonder van eenheidsbewustzijn. Hebben jullie niet opgemerkt hoeveel leraren en boodschappers bijna identieke informatie naar voren brengen, want zij ervaren dezelfde emotionele ups en downs, alsook ontvangen dezelfde gedachte impulsen? Velen van jullie zijn door bijeenkomsten gegaan waar jullie een diep gevoel van thuiskomen ervoeren, van herverbonden te zijn met lang-verloren familie of vrienden. Net zoals velen van jullie zich niet langer in harmonie voelen met jullie fysieke familie, noch wat dan ook nog gemeen schijnen te hebben met aloude vrienden. Oordeel niet; wordt de waarnemer … sta je Hogere Zelf toe om jou te bevoorraden met de wijsheid die je nodig bent om door iedere situatie of obstakel heen te gaan of deze te overwinnen. 
Terwijl jullie in/naar geen oordeel verhuizen en bereid zijn om in alle situaties de hoogste uitkomst toe te staan te gebeuren, zullen jullie vrij breken van de banden van angst, en het leven zal een constante bron van verwondering, vreugde en het geven van dank worden. Claim de geschenken op welke aan jullie aangeboden worden, dierbaren, jullie hebben hen verdiend. Ga door de mist van de angst heen en in/naar het Licht van het aanbrekende tijdperk. Wandel stoutmoedig met een vering in jullie tred, een glimlach op jullie lippen en vreugde in jullie hart, diegenen die achter jullie zijn kijken toe, mijn dappere strijders van het Licht, versaag nu niet. Laat het hen zien, zoals wij het jullie hebben laten zien; pak hun handen en ondersteun hen, evenals wij dat voor jullie gedaan hebben. Vertel hen dat jullie hun taken of lasten niet op je kunnen nemen, maar dat jullie hen het voordeel van jullie wijsheid en ervaring kunnen geven. Jullie zullen geen claims hoeven te maken of hoeven te verklaren welk niveau jullie bereikt hebben. Jullie zullen niet hoeven te proberen om indruk te maken of te domineren, want jullie weten binnenin jullie hart wie jullie zijn en dat is voldoende.
STA ONS TOE OM JULLIE ACHTER TE LATEN MET ENIGE VERDERE RICHTLIJNEN
VAN HOE IEDERE DAG ALS EEN MEESTER VAN HET LICHT TE LEVEN:
·         Jullie moeten leren om de bron te identificeren en om te gaan met jullie eigen negatieve gedachtevormen. Vaak worden jullie negatieve gevoelens opgepikt door diegenen rondom jullie heen, specifiek als je een zeer invoelingsvermogend (empathisch) persoon bent. Leer om jezelf te omringen in een sfeer van Gouden/Wit Licht waarin niets van een mindere trilling binnen kan komen en jouw evenwichtigheid kan verstoren. Iedereen op Aarde is in het proces van het opruimen van oude herinneringen en gedachtevormen van het verleden. Wees een passieve waarnemer wanneer deze gevoelens binnenin oprollen. Eis hen niet op, observeer hen gewoon en verklaar tegen jezelf: "Dit is kwaadheid dat ik ervaar," of angst, depressie, schuldgevoel of iedere andere ontkrachtende emotie. Visualiseer een stralende bal van Licht welke vanuit jouw Hogere Zelf afdaalt, uiteen barstend in een miljoen piepkleine, kristallijne diamanten rimpelingen door jouw lichaam heen, alle disharmonische energieën binnenin transformerend en balancerend. Doe dit zo vaak als dat het nodig is.
·         Zet je mentale automatische piloot uit, en wordt de regisseur van jouw reis en jouw ervaringen. Stem je af op jouw eigen mentale ontvangststation als je gedachten, trillingspatronen en geluiden zoekt die verheffend en bekrachtigend zijn. Negatief, kritisch denken is samengesteld van lagere, verstorende frequentiepatronen. Als je niet houdt van wat er in jouw wereld gebeurt, verhef je gedachten en verander je denkvermogen zodat je "gebalanceerde, verheffende frequentiepatronen van gedachten en intentie" projecteert.
·         Leer met je gehele brein te denken … wat betekent, gebruik zowel jouw lineaire, analytische buitenwaarts gefocuste linker brein, samen met jouw intuïtieve, creatieve, binnenwaarts gefocuste rechter brein. Tap in op jouw genialiteit potentieel of de Licht Pakketten van wijsheid die opgeslagen zijn binnenin jouw Heilige Geest, welke afgestemd zijn op de hogere dimensionale of de kosmische opslagplaats van kennis.  
·         Projecteer niet altijd jouw emoties naar anderen. Sta jezelf toe om wat voor emoties dan ook die je ervaart te voelen en tot uitdrukking te brengen, maar analyseer en los hen eerst op binnenin je eigen heilige ruimte. Spreek en deel alleen mee om een misverstand te verduidelijken of op te helderen, en deel jouw gedachten altijd mee door een filter van Liefde en mededogen. Dit is de manier/de weg van een meester.   
Geliefde Dragers van het Licht, terwijl jullie meer van het plasma van hernieuwing integreren en harmonieuze aanbieders van het Licht worden, zijn wij nu in staat om meer vrijelijk met jullie te wisselwerken, en om door jullie heen te werken om wonderbaarlijke nieuwe dingen te creëren. Door ermee in te stemmen dat aldus te doen, zullen wonderen voorbij jullie grootste verbeeldingskracht overvloedig aanwezig zijn. Wij omwikkelen jullie met het Licht van het Leven vanuit de hartkern van onze Vader/Moeder God en de Opperste Schepper. Ik Ben altijd nabij om jullie te begeleiden en te beschermen.
 IK BEN Aartsengel Michael 
Vertaling: Cobie de Haan -  http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. WE OFFER ARCHANGEL MICHAEL’S MESSAGES ON OUR WEBSITE AS A GIFT; HOWEVER, WE DO APPRECIATE YOUR DONATIONS TO HELP DEFRAY OPERATING EXPENSES AND POSTAGE FEES FOR THE FREE LOVE PACKETS WE SEND AROUND THE WORLD.

Geen opmerkingen: